Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge


Les dificultats matemàtiques: com reconèixer-les i intervenir-hi a temps

Les dificultats matemàtiques: com reconèixer-les i intervenir-hi a temps

Les matemàtiques ocupen una part important en l’aprenentatge acadèmic, no només durant la seva pròpia assignatura, sinó també en altres assignatures posteriors que requereixen càlcul i raonament matemàtic - com ara tecnologia, física, estadística, etc. - com també en el desenvolupament del dia a dia - fent la compra, llegint l’hora, calculant mesures, etc. És per aquest motiu que, des de primerenca edat, els centres educatius insisteixen en el fet que l’alumnat s'habituï als números i el plantejament matemàtic.


Què són les dificultats matemàtiques i la discalcúlia?

Investigacions envers les dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques asseguren que hi són presents a totes les aules i que poden esdevenir per diversos factors. Quan aquestes dificultats són més greus, és possible identificar la presència de discalcúlia, un trastorn d’origen neurobiològic que afecta la percepció dels números i el processament numèric i càlcul.

Tant la discalcúlia com les dificultats matemàtiques en general poden suposar un impediment per a l’infant a l’hora d’assolir les exigències curriculars, desencadenant en una manca de motivació, sentiment de desplaçament, baixa autoestima, dificultats d’adaptació i, fins i tot, fracàs escolar. Per aquest motiu, el personal docent, els professionals en pedagogia i els familiars han de saber actuar a temps per facilitar l’aprenentatge de l’infant en aquesta àrea de coneixement.Com reconèixer a temps les dificultats matemàtiques?

Existeixen alguns indicadors que coincideixen amb els hàbits i comportaments dels nens i nenes que presenten dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques. Aquests són alguns dels indicadors que permeten detectar possibles dificultats matemàtiques:

 1. Dificultats per llegir els números.
 2. Problemes per realitzar càlculs bàsics.
 3. Fer càlculs senzills amb els dits.
 4. Dificultats per comprendre els enunciats.
 5. Emprar incorrectament els símbols matemàtics.
 6. Poca capacitat de relació dels números.

NeurekaTEST és una eina per a la detecció de diverses dificultats d'aprenentatge, dirigida a nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Compta amb diferents activitats, d'entre les quals NeurekaCALC, per avaluar el processament numèric i el càlcul.

Detecció amb NeurekaTEST. Característiques: avaluació cognitiva; detecció de les dificultats; criteris científics; barems actualitzats; correcció automàtica; informes personalitzats.


Els quatre dominis principals del plantejament matemàtic

Les dificultats matemàtiques són heterogènies, és a dir, poden tenir diferents causes. Per això, cal avaluar els diferents dominis davant la sospita de dificultats matemàtiques.


1. Magnitud

El domini magnitud s’entén com el central (core) del processament numèric i el càlcul. Sustenta els aprenentatges que es fan a través de l’escolarització i comprèn aspectes tant simbòlics com no simbòlics.

Exemples de tasques per avaluar el domini de ‘magnitud’:

Exemples de tasques per avaluar el domini 'magnitud': comparació de punts; comparació números d'un dígit; subitizing.


2. Memòria/verbal

El domini memòria/verbal s’entén com aquell que comprèn els aprenentatges basats en la repetició/memorització de coneixements i descodificació numèrica.

Exemples de tasques per avaluar el domini ‘memòria/verbal’:

Exemples de tasques per avaluar el domini 'memòria/verbal': fets numèrics, sumes senzilles i multiplicacions; enumeració; dictat i lectura de nombres; nombre anterior i posterior.


3. Raonament

El domini raonament comprèn aquells processos basats en el funcionament de les funcions executives.

Exemples de tasques per avaluar el domini ‘raonament’:

Exemples de tasques per avaluar el domini 'raonament': principis càlcul; càlcul mental; comparació nombres; operacions multidígit; patrons numèrics; problemes numèric-verbals.


4. Visuoespacial

El domini visuoespacial comprèn aquells processos basats en la distribució espacial dels objectes i les seves relacions.

Exemples de tasques per avaluar el domini ‘visuoespacial’:

Exemples de tasques per avaluar el domini 'visuoespacial': construcció de blocs; línia numèrica.


Intervenció per fer front a les dificultats matemàtiques i la discalcúlia

Un cop identificats els dominis que convé potenciar, és moment de prendre accions. Si bé és cert que la discalcúlia és un trastorn que no té cura, actuar-hi a temps ajudarà a reduir l’impacte negatiu de cara al desenvolupament en el processament matemàtic de l’infant al llarg de la seva vida.


El mètode de NeurekaNUM

Des de NeurekaLAB, hem desenvolupat el mètode NeurekaNUM amb l’objectiu de millorar la consistència numèrica i les habilitats bàsiques de processament numèric i el càlcul. Basat en l’evidència científica, pretén dotar de més confiança i agilitat en el maneig dels números, per tal de tenir les eines necessàries per fer front als aprenentatges matemàtics. Està pensat per treballar els següents aspectes del processament numèric:


 1. La consciència numèrica.
 2. La línia numèrica mental.
 3. El sistema base 10.
 4. La memòria de treball numèrica.
 5. El càlcul.
 6. El raonament matemàtic.
 7. La memòria de treball visuoespacial.
 8. L’atenció visuoespacial.
 9. La resolució de problemes aritmètics.
 10. La comparació de magnituds.
Intervenció amb NeurekaNUM. Característiques: 5-8 anys; discalcúlia; dificultats amb les matemàtiques; mètode d'intervenció; potencia aprenentatge; àmbits recerca; àmbit escolar; àmbit clínic.

És un mètode totalment automatitzat que, mitjançant la intel·ligència artificial, crea un perfil específic a cada nen i nena per ajustar la tipologia d’activitats al seu rendiment en cada aspecte. Tant els professionals com les famílies poden fer un seguiment del rendiment.


Evidència científica: Karagiannakis, Giannis; Noël, Marie-Pascale. (2020) Mathematical Profile Test: A Preliminary Evaluation of an Online Assessment for Mathematics Skills of Children in Grades 1-6. Behav Sci (Basel). 2020 Aug 4;10(8):126. doi: 10.3390/bs10080126. PMID: 32759837; PMCID: PMC7463740.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge