Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge

Beneficis de les aplicacions digitals i els videojocs en l’aprenentatge

Beneficis de les aplicacions digitals i els videojocs en l'aprenentatge

L’avenç de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha arribat a diferents àmbits de la vida per aportar una millora mitjançant la transformació digital. En els darrers anys, les TIC han evolucionat i s’han anat incorporant a noves formes d’ensenyament amb la finalitat d’assolir millors resultats acadèmics i, en general, afavorir entorns d’aprenentatge adaptatiu per a cada perfil d’estudiant.

Segons recents investigacions, la capacitat de processament d’informació s’adquireix des de dos canals principals durant l’aprenentatge: el visual i l’auditiu. Com major implicació d’ambdós canals simultàniament hi hagi, major retenció de la informació s’obtindrà. En aquest sentit, tant les eines digitals com els videojocs ofereixen una experiència dinàmica, on la part visual i auditiva juguen un factor rellevant a l’hora d’estimular el procés d’aprenentatge.Eines digitals per l’aprenentatge

Sovint és necessari trencar amb la metodologia d'ensenyament tradicional per tal de potenciar nous estímuls i experiències, especialment en perfils que requereixen més atenció. En el cas de les dificultats d'aprenentatge, aquestes es poden beneficiar de les tecnologies que s'han planificat des d'una visió científica i amb la finalitat de millorar la situació individual de cada infant en el seu procés d'aprenentatge. La implicació científica treballa per conèixer les causes i característiques de les diferents dificultats d'aprenentatge amb l'objectiu de crear recursos adaptats a les necessitats específiques de cada infant.

Existeixen diferents tipus d’eines digitals adreçades a l’aprenentatge en funció del seu objectiu específic. Aquestes eines s’han desenvolupat al llarg dels anys per assolir millors resultats acadèmics.Tutorials

Els tutorials són eines d’aprenentatge que ofereixen nou coneixement mitjançant diferents unitats. De forma progressiva, l’estudiant va adquirint nou temari en petites dosis. Els tutorials es poden presentar en diferents formats, depenent dels objectius d’ensenyament en cada cas. Alguns dels formats més habituals són:

  • Text: El contingut educatiu es presenta per escrit, però, a diferència d’un temari convencional, en un tutorial s’explica el pas a pas per assolir un objectiu acadèmic específic i el qual es pugui reproduir a la pràctica posteriorment.
  • Infografies: Com en el cas anterior, s’explica el pas a pas per dur a terme alguna activitat pràctica, però de forma esquemàtica i amb representacions gràfiques. Pel seu component visual, les infografies ajuden a retenir més informació que un text pla.
  • Vídeo: És el format més habitual en els últims anys, i permet captar la informació des dels dos canals de retenció, el visual i l’auditiu, interioritzant millor el nou coneixement aportat.

Plataformes de cerca

Les plataformes de cerca són repositoris d’informació que proporcionen coneixement específic, sol·licitat per l’estudiant. És a dir, l’estudiant cerca un concepte concret i la plataforma de cerca li ofereix resultats d’acord amb la seva cerca. El contingut sol ser textual i enllaça infinitat de conceptes relacionats mitjançant l’hipertext.Programes d'exercici i pràctica

Els programes d’exercici i pràctica són eines dinàmiques per posar en pràctica el coneixement prèviament adquirit. Consta de diversos exercicis amb l’objectiu de repassar i/o avaluar l’evolució acadèmica de l’estudiant. Aquests exercicis se solen presentar en un format dinàmic i interactiu, i sovint, un cop finalitzades les activitats, l’eina aporta un feedback immediat a l’estudiant per conèixer els seus resultats.Simuladors

Els simuladors juguen amb l’espai del món real per aportar formes d’aprenentatge basades en l’experiència. Mitjançant tecnologies com la realitat virtual (VR) o la realitat augmentada (AR), es demana la participació activa dels estudiants per dur a terme activitats pràctiques. El fet d’incorporar l’experiència en el món real, aporta un valor afegit a l’hora de captar nova informació.

Mare i filla jugant amb aplicacions digitals per a l'aprenentatge.


Videojocs i gamificació

La investigació en el desenvolupament de l’educació ha observat que la unió de les característiques més destacades de les eines digitals aporten millors resultats durant el procés d’aprenentatge dels infants. Els videojocs estan planificats per posar en pràctica diferents capacitats i habilitats en entorns específics, i aquests recursos poden extrapolar-se en àmbits com l’educació.

La gamificació és l’acció de traslladar les mecàniques de joc en benefici, en aquest cas, de l’educació. Agrupant els beneficis de les eines digitals anteriorment esmentades, els videojocs han demostrat que potencien les habilitats dels infants a través de l’experimentació, la interacció i la cooperació que ofereixen les mecàniques de joc.Tecnologies per a la detecció i intervenció de dificultats d'aprenentatge

Les aplicacions digitals i els videojocs fomenten la creativitat, la motivació, la participació, la cooperació i la memòria. Són tecnologies aplicades no només a la intervenció de les dificultats d’aprenentatge, sinó també a la seva detecció, ja que compta amb processos d’automatització de dades que permeten avaluar el progrés de l’infant.NeurekaTEST

El mètode NeurekaTEST està dissenyat per avaluar i detectar les dificultats d’aprenentatge en diferents àmbits de coneixement, a partir de diverses activitats adreçades a conèixer les funcions bàsiques en l’aprenentatge dels infants:

  • NeurekaCALC: processament numèric i càlcul.
  • NeurekaLEC: processos lectors.
  • NeurekaMEM: memòria de treball.
  • NeurekaATT: atenció sostinguda.
  • NeurekaTDAH: presència de signes de TDAH.
Detecció de les dificultats d'aprenentatge amb NeurekaTEST. Característiques: avaluació cognitiva, detecció de les dificultats, criteris científics, barems actualitzats, estímuls aleatoritzats, correcció automàtica, informes personalitzats.


NeurekaNUM

El mètode NeurekaNUM és una eina d'intervenció per a la millora de l'aprenentatge de les matemàtiques. S'adreça a nens i nenes amb dificultats matemàtiques o discalcúlia, amb l'objectiu d'agilitzar la capacitat de processament numèric i el càlcul.

Intervenció de les dificultats matemàtiques amb NeurekaNUM. Característiques: 5-8 anys, discalcúlia, dificultats amb les matemàtiques, mètode d'intervenció, potenciar l'aprenentatge, àmbit recerca, àmbit escolar, àmbit clínic.


Evidència científica: Hillmayr, Delia; Ziernwald, Lisa; Reinhold, Frank; Hofer, Sarah I.; Reiss, Kristina M. The potential of digital tools to enhance mathematics and science learning in secondary schools: A context-specific meta-analytics. Computers & Education. Vol. 153. 2020. 103897. ISSN 0360-1315.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge