Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge


Resposta a la intervenció: noves pràctiques davant les dificultats d'aprenentatge a l'escola

Resposta a la intervenció: noves pràctiques davant les dificultats d'aprenentatge a l'escola

Els nous coneixements en l'àmbit neurobiològic ens adverteixen de la presència de les dificultats d'aprenentatge. Al voltant d'un 10% de nens i nenes poden arribar a tenir algun tipus de dificultat d'aprenentatge, obstaculitzant el seu progrés acadèmic. Davant aquesta situació, és important la intervenció per evitar la frustració en aquests estudiants i prevenir, així, el fracàs escolar a les aules.

La metodologia RTI

Les propostes de millora envers la situació de fracàs escolar ha sigut motiu de debat en els darrers anys. Una de les metodologies que més s'ha anat treballant en l'àmbit de l'educació és la resposta a la intervenció (en anglès, Response to Intervention o RTI). Com a millora dels sovint esbiaixats tests de quocient intel·lectual, el mètode RTI consolida una avaluació continuada i especialitzada en la prevenció basada en l'evidència científica, per tal d'ajustar les mesures d'ensenyament adequades a cada perfil d'estudiant - especialment per aquells perfils amb alguna dificultat d'aprenentatge.

El mètode RTI planteja un model d'avaluació en tres nivells, identificant els estudiants amb risc de no poder assolir les exigències curriculars i intervenint en l'adaptació de millores per al seu seguiment acadèmic. Malgrat ser un mètode principalment per ajustar un bon ritme acadèmic a les aules, també ha demostrat ser una forma eficient per identificar a temps els estudiants amb possibles dificultats d'aprenentatge específiques. No obstant això, cal destacar que el mètode RTI només pot detectar una possible dificultat d'aprenentatge. En cas de requerir un diagnòstic, serà necessària una anàlisi professional.RTI: Nivell 1

El primer nivell de la resposta a la intervenció se centra en la identificació dels diferents perfils d'estudiants a l'aula. A partir d'una avaluació a tota la classe, s'identifiquen aquells estudiants que es troben per sota del rendiment esperat. Aquest primer nivell serveix com a selecció per determinar els estudiants que necessiten un seguiment més especialitzat.

En aquesta primera avaluació es plantegen un conjunt d'exercicis i activitats de diverses àrees de coneixement, on l'equip docent pot detectar tant aquells estudiants que presenten un rendiment o comportament inesperat, com també la possible presència de dificultats d'aprenentatge. Tenint en compte que la primera fase correspon a una mesura preventiva a tota la classe, es recomana dur a terme l'avaluació de nivell 1 dues o tres vegades a l'any - preferiblement un cop per cada trimestre acadèmic.

Resposta a la intervenció: nivell 1. Avaluació a tota la classe.

RTI: Nivell 2

El segon nivell de la resposta a la intervenció se centra en el seguiment. Aquest nivell consta d'un seguiment en petits grups conformats per aquells estudiants que durant la primera fase d'avaluació van presentar algun resultat inesperat i es requereix una intervenció per al seu òptim progrés acadèmic.

L'objectiu d'aquest seguiment és donar suport especialitzat a aquells grups d'estudiants que necessiten millors mesures d'adaptació per assolir les exigències acadèmiques. A partir del reforç grupal, s'aspira millorar aspectes específics del seu aprenentatge a curt termini. Per aquest motiu, es preveu una avaluació setmanal o cada dues setmanes per observar els canvis i millores fruit de la intervenció.

Resposta a la intervenció: nivell 2. Seguiment en grups petits.

RTI: Nivell 3

El tercer nivell de la resposta a la intervenció se centra en la intervenció personalitzada. Davant la presència de signes de dificultats d'aprenentatge durant l'avaluació del segon nivell, és necessari intervenir de forma intensiva i personalitzada. En aquesta fase de la resposta a la intervenció, s'estudia el perfil de l'estudiant i quina situació es pot adaptar millor al seu ritme acadèmic.

En aquesta tercera fase es treballa per a una millora a llarg termini, ja que busca frenar l'impacte negatiu de les dificultats d'aprenentatge al llarg de la vida escolar - i fins i tot personal - de l'estudiant. Tenint en compte que es tracta d'una intervenció individualitzada, la freqüència i intensitat dependrà del ritme i progrés individual de l'estudiant.

Resposta a la intervenció: nivell 3. Intervenció personalitzada.

Beneficis i limitacions del mètode RTI

Són molts els estudis que avalen l'efectivitat de la metodologia RTI en l'educació. L'aposta per aquest model educatiu garanteix el suport necessari als diferents perfils d'estudiants. L'avaluació preventiva, el suport i la intervenció asseguren un entorn favorable per millorar el rendiment acadèmic a les aules.

Aquests són alguns dels beneficis de la resposta a la intervenció:

 • Oferir una educació adaptada a tot l'alumnat.
 • Detectar a temps possibles dificultats d'aprenentatge específiques.
 • Reduir la desproporció de les minories que requereixen una educació especial.
 • Prevenir el fracàs escolar.
 • Identificar les necessitats de millora individuals.
 • Obtenir la informació necessària dels estudiants per crear un perfil i aplicar intervencions personalitzades.
Els tres nivells de la resposta a la intervenció: Nivell 1. Avaluació a tota la classe; Nivell 2. Seguiment en petits grups; Nivell 3. Intervenció personalitzada.

Així i tot, molts professionals de l'educació es mantenen reticents a la metodologia RTI, ja que consideren que suposa una major inversió econòmica i de temps. Per dur a terme el mètode RTI, és necessari que l'equip docent es prepari prèviament per poder-lo aplicar; comptar amb els recursos i el suport professional per facilitar el seguiment en cada un dels nivells; i promoure un entorn col·laboratiu a les aules per avaluar les capacitats dels estudiants en diferents àrees del coneixement. La resposta a la intervenció és un model educatiu que ha d'integrar-se dins del pla acadèmic convencional, per enriquir l'educació i afavorir un entorn adaptat a cada perfil d'estudiant.


NeurekaTEST

El mètode NeurekaTEST està dissenyat per avaluar i detectar les dificultats d'aprenentatge en diferents àmbits del coneixement, a partir de diverses activitats dirigides a conèixer les funcions bàsiques en l'aprenentatge de nens i nenes d'entre 5 i 12 anys:


 • NeurekaCALC: processament numèric i càlcul.
 • NeurekaLEC: processos lectors.
 • NeurekaMEM: memòria de treball.
 • NeurekaATT: atenció sostinguda.
 • NeurekaTDAH: presència de signes de TDAH.
Detecció de les dificultats d'aprenentatge amb NeurekaTEST. Característiques: avaluació cognitiva, detecció de les dificultats, criteris científics, barems actualitzats, estímuls aleatoritzats, correcció automàtica

Des de l'àmbit docent, el mètode NeurekaTEST pot ser incorporat com una eina per facilitar l'avaluació continuada per tal de conéixer les fortaleses i febleses dels infants en les diferents àrees de coneixement.

Evidència científica:

Fletcher, Jack M.; Vaughn, Sharon (2009). Response to Intervention: Preventing and Remediating Academic Difficulties. Society for Research on Child Development. doi: 10.1111/j.1750-8606.2008.00072.x.

Fuchs Douglas; Fuchs Lynn S.; Compton Donald L. (2012) Smart RTI: A Next-Generation Approach to Multilevel Prevention. Except Child. 2012 Spring; 78(3):263-279. doi: 10.1177/001440291207800301. PMID: 22736805; PMCID: PMC3380278.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge