Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge

Impacte de les dificultats d’aprenentatge

Impacte de les dificultats d’aprenentatge

Es calcula que un 10% de nens i nenes tenen algun tipus de dificultat d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, TDAH...). Les dificultats d’aprenentatge tenen un pes molt important en el fracàs escolar, un problema present arreu del món. En el cas d’Espanya, l’any 2020 era el segon país amb més fracàs escolar a Europa, amb un índex del 16% (Font: Eurostat).


Com afecten les dificultats d'aprenentatge en el desenvolupament de l'infant

Entre els factors que més contribueixen al fracàs escolar trobem les dificultats en lectoescriptura, en matemàtiques i atencionals. El perfil cognitiu d’un nen o nena ens informa de quins són els seus punts forts i els febles. Aquest coneixement ens permet treballar més específicament i d’aquesta manera potenciar els aprenentatges i facilitar la intervenció de les dificultats d’aprenentatge. La falta d’ús d’eines de detecció precoç fa que els nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge no rebin l’atenció adequada a l’inici de l’educació primària, repercutint negativament en el seu desenvolupament i rendiment escolar, i contribuint al fracàs escolar.

És important també destacar que els nens i nenes que tenen dificultats d’aprenentatge tenen una elevada prevalença de dificultats socioemocionals, fent-los més vulnerables. Per altra banda, en l’etapa adulta, la presència de dificultats d’aprenentatge s’associa a problemes a llarg termini que inclouen desocupació o ocupació amb una retribució inferior a un salari digne, menys oportunitats educatives i laborals, i pobresa. Es calcula que els guanys salarials de tota la vida per a una persona sense estudis de secundària pot ser d’1 milió de dòlars menys respecte a un graduat universitari.


L'avaluació de les dificultats d'aprenentatge

Per tal d’ajustar l’exigència acadèmica a les capacitats cognitives dels nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge, és necessari detectar aquells factors que requereixen l’atenció en el seu desenvolupament.

NeurekaTEST té com a objectiu posar a l’abast dels professionals de la salut i l’educació una bateria digital de tests que permeti fer una avaluació de les principals funcions cognitives en nens i nenes d'entre 5 i 12 anys en aspectes clau per a l'aprenentatge, com són el processament numèric i el càlcul, els processos lectors, l'atenció sostinguda, la memòria de treball i la conducta. NeurekaTEST possibilita la detecció precoç i així permet intervenir abans i de forma més personalitzada i efectiva les dificultats d'aprenentatge.

Detecció de les dificultats d'aprenentatge amb NeurekaTEST. Característiques: avaluació cognitiva, detecció de les dificultats, criteris científics, barems actualitzats, estímuls aleatoritzats, correcció automàtica, informes personalitzats.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge